Jugadores

Licencia Nombre Comunidad Club
XXXXXNET00 HOETMER, THOM
XXXXXITA10 MANZONI, GIOVANNI
XXXXXITA09 LEO, RICCARDO
XXXXXITA07 PETTINAU, LUCA
XXXXXITA06 BUCHI, DAVIDE
XXXXXITA03 CRISTONI, MATTEO
XXXXXITA02 CELLI, FILIPPO
XXXXXFRA01 CHURCHWARD, CLAUDE
XXXXXDEN06 BIRKELUND, FREDERIK
XXXXXDEN02 BERG, KASPER HOOGE STEEN
XXX19POR00 SILVA, PEDRO CRUZ Portugal
XXX19ITA08 BREGOLI, RICCARDO Italia
XXX19ITA07 DE LEO, GREGORIO Italia
XXX19ITA06 BUCHI, DAVIDE Italia
XXX19ITA03 FRAU, SEBASTIANO Italia
XXX19ITA02 BATTISTA, ALESSIO Italia
XXX19ITA01 CELLI, FILIPPO Italia
XXX19ENG00 BROOKS, JACK Inglaterra
XXX19DEN06 BIRKELUND, FREDERIK Dinamarca
XXX19DEN05 SVENDSEN, VICTOR SIDAL Dinamarca

Buscar jugador